Ayvalık'ta Rumlardan kalan 10 kilise

Yorgi Sakkari’nin “Ayval?k Tarihi” adl? kitab?nda yer alan Ayval?k’?n tarihine tan?kl?k etmi? 10 kilise.

1. Agios Dimitrios

?imdiki Halk Egitim Merkezi’nin yerinde bulunuyordu. Kentin zengin ve güzel kiliselerinden biriydi. 1945 y?l?na dek cami, sonra da Erkek Sanat Okulu atölyesi olarak kullan?ld?. ?leri düzeyde harap olunca da y?k?larak yerine günümüzdeki bina in?a edildi.

2. Taksiyarhis Kilisesi

Bulundugu yer kentin ilk mahallesidir. Müslümanlar, H?ristiyanlar bu kesimde birlikte oturmu?lard?. ?çindeki dini tasvirler yüzy?l? doldurmu?, baz?lar? bal?k derisi üzerine i?lenmi?, görülmeye de?er tablolard?r. Birkaç? yak?n zamanlarda çal?nm??t?r. Arta kalanlar, sanat tarihçileri ve ikonograflar için ilginçtir.

3.Agios Yannis

Cumhuriyetten bu yana cami olarak kullan?l?yor. Çar?? Camii ya da Saatli Cami deniyor. 1944 depreminde çan kulesi y?k?l?nca, saati ile an?l?r oldu. ?çindeki ikonlar badana ya da ya?l? boya ile kapat?lm??t?r.

4. Meryemana Kilisesi

?n?a edildi?i y?l saptanamayan bu kilise, mübadeleden sonra alt?nda bulunan bir marangozhaneden ç?kan yang?nla kül olmu?. ?kinci Pazar Yeri’nde sol dipte bulunuyordu. Ayval?k despotunun da ikametgâh? oradayd?.

5. Agios Yorgios

?imdiki Ç?narl? Camii’dir. Süslemeler, sütunlar, sütun ba?l?klar? aç?s?ndan görülmeye de?er niteliktedir. Buradan giden Rumlar?n inançlar?na göre, kiliseye ad?n? veren din ?ehidi azizin na??, despot taraf?ndan de?erli ikonlarla (tasvirlerle) gizli bölmeye yerle?tirilmi?. Bir kilise ressam? an?lar?nda: “Kim bilir, belki rüzgar al?p gotürmü?tür” diyor!

6. Kato Panaya

Gazi ?lkö?retim okulu avlusundad?r. Cami olarak kullan?lmaktad?r. ?konomo’nun öksüzler için yapt?rd??? kayd? vard?r.

7. Ayazma

Futbol stad?nda giden yol üzerinde, solda kalan bir sokak içindedir. ?çindeki su kutsal kabul edildi?inden Ayazma denmektedir; asl?nda Faneromeni Kilisesi’dir.

8. Agia Triyada

Yerinde Abdulvahit Sa?lam ?lkögretim Okulu vard?r.

9. Agios Nikolaos

Biberli Cami ad?yla ayakta duruyor.

10. Profit Iliou

?lk Kur?un Tepesi dedi?imiz yerdeydi; fakat ?imdi yok. Kente en hâkim tepe; eski ad?yla ?lyas Peygamber Tepesi. Kay?tlara göre içindeki ikonlar, yabanc? sanatç?lar taraf?ndan yap?lm??.