Ayvalık Midilli Feribot Bileti

Midilli Adas? Yunan adalar?ndan bir tanesidir. Ege Denizi’nde Ayval?k’?n kar??s?nda yer alan Yunanistan’?n en büyük üçüncü adas?d?r. Yunanca ad? ile Lesvos’dur ve da?l?k bir alanda nostaljik bir görüntüye sahiptir. Denizin önünden geçen darac?k yollar?, deniz üzerinde mezeleri ve Uzo servis eden minik tavernalar ile bu ada gezilip görülecek yerler aras?nda yer al?yor. Denizin dibinde iki katl? balkonlu otelleriyle ak?amüstü deniz keyfini doyas?ya ya?ayaca??n?z ve balkon demirlerini as?lm?? mayo ve havlular?n yer ald??? bir yerdir. Ada meydan?nda sohbet edenler ve oyun oynayan çocuklar, denizle iç içe tatil imkan?n? sizlere sa?layan e?siz güzelli?i ile dikkat çekici bir alternatiftir. Peki, Yunan adalar?ndan Midilli Adas?’na ula??m nas?ld?r diyorsan?z Ayval?k’tan Midilli feribot bileti sat?n alarak bu adaya gelebilirsiniz. Ayval?k’tan feribot seferleri düzenlenerek ziyaret edece?imiz bu adada gidi? dönü? feribot bileti sizlere daha ekonomik bir ?ekilde sa?lan?yor.

Ayn? zamanda bu ada da e?lenceli vakit geçirmek için yaln?zca bir gününüz varsa ve sabah geldi?iniz adadan ayn? gün ayr?lmak zorundaysan?z bu kez ula??m konusunda çok daha cazip fiyatlar sizlere sunuluyor. Gidi? dönü? bileti sat?n alarak adaya seyahat etmeyi daha uygun haliyle ya?ayabilirsiniz. Dönü? gününüz belli de?ilse gidi? ve aç?k dönü? feribot bileti rezervasyonu gerçekle?tirerek yine daha uygun fiyata seyahat gerçekle?tirebilirsiniz.

Midilli Adas? için sizler de tatil plan? yap?yorsan?z öncelikli olarak Ayval?k’tan Midilli’ye nas?l ula?aca??n?z konusunda detayl? bilgi ve Acente Firmas?na eri?ebilirsiniz.

 Ayval?k'tan Midilli'ye Feribot Bileti sat?n alarak feribot yolculu?u ile adaya ula?abilir Ada’n?n en özel yerlerini gezerek do?al güzelliklerini sonuna kadar ya?ayabilirsiniz. Keyifli bir geziyi sizlere sa?layacak olan birçok tarihi ve özel yer bu adada tercihiniz olacakt?r. Ayn? zamanda tavernalar, plajlar ve özel lezzetler bu aday? özel k?lmaktad?r. Türkiye’ye yak?n olmas? ve Ayval?k’tan rahatça ula?abilece?iniz bir yer olmas? nedeniyle Midilli Adas? sizler için de gezilip görülecek yerler aras?nda yer alabilir.