Şeytanın Kahvesi'ne adını veren Halil'in hikayesi!

Ayval?k’?n simgelerinden biri olan ?eytan?n Kahvesi’nin ad?n?n nereden geldi?ini biliyor musunuz?

Koruk suyu ile me?hur, iç mekan? adeta müze gibi olan ?eytan?n Kahvesi’ne ad?n? veren Halil’in hikayesini, kahvede as?l? olan bir panodan ö?reniyoruz.

?eytan Halil (1877 – 1932)

?eytan Halil çocuktur ve her çocuk gibi sevimli, hareketlidir. Bir gün ya?l? Rum kad?nlar çal? ate?inde gözleme pi?irirler. Halil’de duvar üzerinden onlara küçük küçük ta?lar atar ama kendi gözükmez. Daha sonra kad?nlar ta??n nereden geldi?ini fark ederler. Halil’e ba??r?rlar

“Seni ?eytan seni!”

diye. O günden sonra Halil, ?eytan Halil diye an?lmaya ba?lar.

?eytan Halil gençli?inde b?çk?n, yak???kl? ve herkes taraf?ndan tan?nan, sevilen biridir. Hakl?y?, haks?z? bilir. Her zaman hakl?n?n yan?nda yer al?r. Yani kendine ?eytan dedirtecek kadar ak?ll? i?ler yapm??t?r. Daha sonra adada (Midilli) i?ler kar??m??t?r. Türkler zor durumdad?r, yar?nlar?n?n ne olaca?? meçhuldür. Ailesini al?r, iyi görü?tü?ü bir Rum bal?kç?n?n teknesi ile önce Edremit’e, sonra Ayval?k’a gelir. Mübadeleden 45 gün önce Ayval?k’a gelen ilk Türk mübadillerdendir. Daha sonra en büyü?ü 13, en küçü?ü 3 ayl?k çocu?una bakmak için hayat mücadelesinde ba??na gelen bir olay sebebi ile genç ya?ta hayat?n? kaybetmi?tir. ?eytan lakab? o?ullar?nda ve torunlar?nda devam etmektedir.